Služby pre mestá a obce

  • Tvorba Dokumentov ochrany prírody a krajiny – podľa čísla F-80 zoznamu odborne spôsobilých osôb MŽP SR
  • Inventarizácia drevín
  • Pomoc pri riešení problémov s chránenými drevinami
  • Projekty pre obnovy častí obecnej zelene
  • Poradenstvo v oblasti starostlivosti o zeleň
  • zefektívnenie výsadieb
  • zvýhodnenie údržby
  • Dodávka materiálu, služieb a i.