O nás Návrhy záhrad Poradenstvo Galéria Spolupráca Obce Referencie Tvorivá dielňa Kontakt
Dovoľujeme si Vám ponúknuť služby našej spoločnosti v nasledovných oblastiach:
1. Vyhotovovanie dokumentácie Ministerstva životného prostredia SR
  1. Podľa VYHLÁŠKY Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  2. Podľa §55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
2. Vyhotovenie dokumentácie - Protipovodňové opatrenia:
  • Návrh na úpravu problémových častí - terénu a okolia – riešenie účelných výsadieb zameraných na zabránenie zosuvu pôdy a výsadba druhov so silným koreňovým systémom
  • Návrh vytvorenia vhodných terénnych úprav (odtokové kanály, vegetačné pásy, ...)
  • Návrh materiálov vhodných pri úpravách proti povodniam a prívalovým vodám, ktoré nezaťažia životné prostredie a sú pre danú oblasť prirodzené
  • preventívne riešenia na zabránenie povodniam najmä z oblasti záhradnej a krajinnej tvorby v zmysle zásad Trvale udržateľného rozvoja
3. Vyhotovenie dokumentácie - Ochrana prírody a tvorba exteriéru obce:
  • štúdie na architektonické (sadovnícke ) riešenia centier miest, verejnej zelene, cintorínov , parkov a parčíkov, osvetlenia, drevených stavieb (lavičky, posedenia, altánky, trhoviská a pod)
  • inventarizácia drevín (Výpočet spoločenskej hodnoty drevín zmysle vyhlášky 24/2003 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
  • realizácia verejnej zelene, údržba verejnej zelene
  • poradenská činnosť, ktorú poskytneme kedykoľvek, stačí nás kontaktovať tu.